Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenLeeuwarden

HuurwoningenLeeuwarden is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenLeeuwarden, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenLeeuwarden zijn verbonden. HuurwoningenLeeuwarden is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenLeeuwarden beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenLeeuwarden is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenLeeuwarden worden aangeboden. HuurwoningenLeeuwarden garandeert niet dat de op HuurwoningenLeeuwarden aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenLeeuwarden garandeert ook niet dat de op HuurwoningenLeeuwarden aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenLeeuwarden garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenLeeuwarden hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenLeeuwarden is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenLeeuwarden. U vrijwaart HuurwoningenLeeuwarden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenLeeuwarden.